• Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy
  • Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Huy

Chi tiết sản phẩm

  • HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HOÁ BIOLABO - PHÁP
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Mô tả sản phẩm:
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH
1 80351 ACIDE URIQUE   6 x  30 ml Hộp
2 80001 ACIDE URIQUE 2x100ml Hộp
3 80002 ALBUMINE 2x 200ml Hộp
4 99029 ALCOHOL 10 x 10ml Hộp
5 99261 AMMONIA 6 x 20 ml Hộp
6 80023 AMYLASE  PNPG7 20 x 3ml Hộp
7 80123 AMYLASE  PNPG7 8 x 20ml Hộp
8 80127 ALT (GPT) 8 x 30ml Hộp
9 80125 AST (GOT) 8 x 30ml Hộp
10 80403 BILIRUBINE 2 x 200ml Hộp
11 90004 Calcium Arsenazo III 2x125ml Hộp
12 87356 CHOLESTEROL 10 x 100ml Hộp
13 86536 HDL CHOLESTEROL 30ml Hộp
14 90406 HDL CHOLESTEROL DIRECT 400-500T Hộp
15 90816 LDL CHOLESTEROL DIRECT 2x30-2x10ml Hộp
16 92307 CK-NAC 8 x 20ml Hộp
17 80005 Chlorures  2x125ml Hộp
18 80107 Creatinine ( Jaffre-Cinetique) 2x125ml Hộp
19 92108 FER 2 x 125ml Hộp
20 81110 GAMMA GT 8 x 30ml Hộp
21 87109 GLUCOSE 6 x 250ml Hộp
22 92111 LDH 10 x 15 ml Hộp
23 87212 MAGNESIUM 2 x 250 ml Hộp
24 92214 PHOSPHATASE ALK. (DEA) 8 x 30ml Hộp
25 80015 PHOSPHORE (INORG.) U.V. 2 x 125 ml Hộp
26 LP87016 Proteines Totales  1x200ml Hộp
27 97016 PROTEINES URINAIRES    2 x 125ml Hộp
28 87319 TRIGLYCERIDES 10 x 100ml Hộp
29 80221 UREE Color 2 x 125ml Hộp
30 92032 UREE UV 7 x 30ml Hộp
31 95010 EXATROL N 10 x 5ml Hộp
32 95011 EXATROL P 10 x 5ml Hộp
33 95015 MULTICALIBRATOR 10 x 5ml Hộp
34 99058 WIDAL 8 x 5ml Hộp
35 95506 LDL Calibrator 2 x 2ml Hộp
36 92330 STONE ANALYSIS SET REAGENT 40 test Hộp